Expert & Gerechtsexpertise

Expert

Een opdracht als expert / deskundige heeft een gans andere betekenis dan een opdracht als consultant. Men treedt als expert / deskundige op voor vaststellingen van bepaalde specifieke feiten of omstandigheden, eventueel met het bepalen van schadebedragen. Een dergelijk opdracht impliceert dikwijls contacten en soms negociaties met derde partijen. Christian Van der Vloet heeft in het verleden  reeds verschillende opdrachten als expert / deskundige uitgevoerd. Deze expertise opdrachten hebben verschillende mogelijke achtergronden :

– opdracht als deskundige voor schadebepaling in opdracht van grafische bedrijven of van verzekeringsmaatschappijen bij ongeval of brand.
– vaststelling van schade aan afgewerkte producten in binnen- en buitenland.
– expert van één van de partijen bij geschillen
– expert in arbitrageprocedures
– vaststelling van problemen aan machines/uitrustingen

Een goede expert/deskundige moet dus zorgvuldig te werk gaan om gedetailleerde  vaststellingen te kunnen doen en de nodige kennis hebben om de technische en commerciële schade zo correct mogelijk te kunnen inschatten. Verder moet hij in bepaalde gevallen ook over de nodige negociatie talenten beschikken om de partijen tot een eerlijke en correcte regeling te kunnen overhalen. Deze opdrachten vinden dus telkens plaats in ” ongelukkige ” omstandigheden waarin de bedrijfsleiding waarschijnlijk over te weinig tijd zal beschikken om aan  al de problemen het hoofd te kunnen bieden. De assistentie van een bekwame deskundige kan in die omstandigheden enorme voordelen als gevolg hebben, hij heeft de tijd om zich over de problemen te ontfermen en er de meest voordelige vergoedingen voor negociëren.

Gerechtsdeskundige

Een deskundige is slechts een gerechtsdeskundige indien hij bij vonnis door een Rechtbank wordt aangesteld. Men kan zich dus niet als permanente gerechtsdeskundige voorstellen vermits het altijd over punctuele opdrachten gaat. Een goede gerechtsdeskundige moet over verschillende talenten kunnen beschikken en men heeft dikwijls de neiging om niet voldoende aandacht te besteden aan de keuze. De partijen kunnen met gezamenlijk akkoord een deskundige aan de rechter voorstellen, indien dit niet gebeurt dan zal de rechter zelf een deskundige aanstellen. Een goede keuze is van essentieel belang vermits de rechter in de meeste gevallen zijn oordeel zal steunen op het verslag van de gerechtsdeskundige. Een gerechtsdeskundige moet dus zeker ervaring hebben in deze specifieke gerechtsprocedure en hij moet weten dat zijn allereerste taak het bekomen is van een minnelijke schikking tussen de partijen. Dit betekent uiteraard ook een snellere regeling en een kleinere facturatie! Hij mag zich niet laten beïnvloeden door de advocaten van de partijen en vooral ook het nodige respect van de partijen bekomen om met succes tot een goede en eerlijke minnelijke schikking te komen.

Hij moet over de nodige grafische technische en vaak digitale achtergrond kunnen beschikken om zijn analyse te kunnen doen en vooral over de nodige contacten in de sector beschikken om indien nodig, inlichtingen in te winnen en de nodige adviezen vragen. Hij moet zijn verslag correct kunnen opstellen, de gestelde vragen in het vonnis beantwoorden en de strikte regels van een gerechtsexpertise volgen om niet het risico te lopen dat zijn verslag geweigerd zou worden. Christian Van der Vloet heeft in de laatste 25  jaren heeft meer dan 150 opdrachten als gerechtsdeskundige aanvaard waarvoor hij +/- 70 % minnelijke schikkingen heeft kunnen bekomen.